توییت
 
صادرات پسته نسبت به بقیه محصولات ارجحیت دارد
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۳۶